Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

  • péči o rodiny
  • osobní růst
  • prevenci sociálně rizikových jevů
  • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Adresa Triadis, o. p. s.

Perso Centrum, Radlická 99, Praha 5

Novinky

Nové Rodinné rekonstrukce : https://triadis.cz/…ekonstrukce/

Výcvik lektorů „ZDRAVÉ KOMUNIKACE – ŘEKNI TO PŘÍMO" : https://triadis.cz/…ni-to-primo/ 

Kalendář vzdělávacích akcí

rok 2024 

13.9  10 – 15 hodin Supervize, Praha, Vratislavova ul.

 23.- 28.9 Seminář Walter Zahn 

25. – 28.10 Rodinná rekonstrukce Hany Š. 

11.11 výběrové řízení do výcviku Vážka, zahájení 2025 

rok 2025 

květen :  Satirovský kemp

červenec : výcvik NSST

Všechny vzdělávací akce splňují kriteria ČAP

 

 


Děkujeme za Vaši podporu!

Nyní nás můžete podpořit při Vašich nákupech přes internet. A nebude Vás to stát ani korunu!
Nakupujte přes GIVT.cz třeba na MALL.CZ, tchibo.cz, zoot.cz, kasa.cz nebo damejidlo.cz a část z Vaší útraty půjde na podporu naší organizace.

Historie a současnost


  • Od roku 1999 poskytujeme terapeutické služby a realizujeme růstové, sebezkušenostní semináře pro laickou veřejnostvzdělávací programy pro odbornou veřejnost.

 

  • Jako nezisková organizace se snažíme o dostupnost terapeutických a poradenských služeb rodinám s dětmi – zejména těm, které si z finančních důvodů nemohou dovolit v Praze běžně nabízené komerční služby. Tomu odpovídají i ceny našich hrazených služeb. Mimo to jsme až do roku 2018 každoročně nabízeli rodinám s dětmi část našich kapacit zdarma v rámci terapeutických programů Spokojená rodina a Mámo, táto, jsem tu taky! Ty bývaly dotovány nejčastěji úřady pražských městských částí, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme (zejména Praha 4 a Praha 10). 


  • Všichni naši terapeuti mají psychoterapeutické vzdělání (magisterský titul a komplexní psychoterapeutický výcvik), dále se průběžně vzdělávají, účastní se intervizí a supervizí vlastní psychoterapeutické praxe. 


Z naší historie

Původní společnost Člověk člověku – Sdružení pro sociální práci a prevenci patologických jevů, o. s. byla založena v roce 1999 jako komunitní centrum pro Prahu 2. Jeho cílem bylo vytvoření zázemí pro občany z blízkého okolí (Praha 2, 1), které by sloužilo jako místo s přístupem k informacím potřebným pro orientaci v síti sociálních služeb. Součástí centra byl dále „Klub pro nenáctileté“ – sociálně aktivizační činnost pro samotou ohrožené seniory (realizován až do roku 2010) a Klub pro mladistvé nabízející alternativní trávení volného času mládeže s každoročním vyústěním na týdenním táboře. Program klubu pro mladistvé byl realizován ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 1, 2 a 4, konkrétně s PhDr. Václavou Masákovou. Tyto programy byly hrazeny z rozpočtu MČ Praha 2 a MPSV ČR.

Protože nároky mladistvých uživatelů převyšovaly možnosti klubu, zaměřili jsme se pouze na část cílové skupiny a zažádali jsme o akreditaci probačního programu. V roce 2005 jsme získali akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR na program „Sebeúcta – Řekni to přímo – program zvládání stresových situací“. Tento probační program je určen pro všechny mladistvé v péči PMS nebo pro ty, kteří se dostali svým chováním do rozporu se zákonem nebo se u nich objevily projevy sociálně patologického chování. Jeho náplní je sociálně terapeutická práce s klientem. V roce 2007 byla ke spolupráci přizvána MČ Praha 1 a stala se spolufinancovatelem projektu. Náplní činnosti sdružení bylo také pořádání vzdělávacích a sebezkušenostních seminářů pro odbornou i laickou veřejnost. Za dobu trvání bylo uspořádáno velké množství seminářů a workshopů pro různé uzavřené i otevřené skupiny.

V roce 2008 jsme zahájili realizaci projektu Spokojená rodina, který v současnosti tvoří stěžejní náplň činnosti našeho sdružení. K jeho vzniku nás inspirovala práce v probačním programu, který měl ale příliš pevné mantinely, jež se týkají cílové skupiny uživatelů. Vyvstala potřeba pracovat i s klienty, kteří program nemají nařízený soudně nebo kteří jsou mladší patnácti let, ale jejich chování nebo situace v rodině jsou rizikové. Tento projekt nám také umožnil zařadit práci s dalšími členy rodiny i s celými rodinami mladistvých. Práce s rodinou totiž nabízí mnohdy jediný způsob, jak s problémem dítěte nebo mladistvého pracovat a jak vyvolat žádoucí změny. Další důležitý moment, který odlišuje Spokojenou rodinu od probačního programu, je možnost uživatele vstoupit do programu po domluvě se školou nebo na vlastní žádost bez nutnosti kontaktu s kurátory (v případě ohrožení sociální, rodinnou nebo osobní krizí a přítomnosti finanční nouze – program je pro uživatele bez úhrady).

Během let 2008 a 2009 se projevila potřeba jasnější profilace, aby došlo ke zkvalitnění péče o klienta, a přehlednosti pro zvýšení konkurenceschopnosti. Z analýzy potřeb uživatelů vyplynulo, že největší zájem je o program Spokojená rodina. Důkazem byl nejen stoupající zájem ze strany uživatelů služeb a pracovníků úřadů městských částí, ale hlavně změny patrné v chování klientů i změny v jejich rodinách.

Z toho důvodu jsme zrušili registraci sociálních služeb, které vedly k přílišné roztříštěnosti činností, a rozhodli jsme se pro rozvoj projektu Spokojená rodina. S ohledem k potenciálu organizace a našich pracovníků se prioritou stává jednoznačně program Spokojená rodina. 

V roce 2010 sdružení Člověk člověku přesídlilo z Prahy 2 na nové místo, na adresu Děkanská vinice I. 16, Praha 4.

V roce 2011 získalo sdružení akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. (Akreditace č. 2011/0555-I ze dne 8. 6. 2011)

V roce 2013 došlo vzhledem k NOZ k transformaci občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a ke změně názvu na Triadis, o. p. s.

Během dalších let vznikl v návaznosti na program Spokojená rodina nový bezplatný terapeutický program pro rodiny s dětmi Mámo, táto, jsem tu taky!, a to v reakci na zvyšující se potřebu poskytovat podporu rodinám ve fázi rozchodu rodičů a na výrazný nárůst klientely odesílané do služeb našeho pracoviště pracovníky OSPOD v souvislosti s vyhrocenými (po)rozchodovými a (po)rozvodovými spory mezi rodiči nebo konflikty týkajícími se uspořádání péče o děti a jejich závažnými dopady na děti. Program se zaměřoval na práci s dítětem a rodiči v tomto období pomocí rodinné, párové a individuální terapie nebo skupinových programů. Řídil se mottem: „Rozvodem končí pouze partnerské soužití, nikoliv rodičovská role partnerů.“ Terapeuti v rámci programu pomáhali rodičům vyrovnat se s rozpadem partnerského vztahu, znovu soustředit pozornost na potřeby dítěte, které se bez vlastního přičinění ocitlo ve velmi těžké životní situaci, a obnovit vzájemnou komunikaci se zřetelem k zájmům a potřebám dítěte – vytvořit dobře fungující rodičovský tým. V případě potřeby jim byly zprostředkovány služby mediátora. Dětem byla poskytována terapeutická péče a podpora, aby náročnou situaci lépe zvládaly, přijaly nové rodinné uspořádání a bylo minimalizováno ohrožení jejich dalšího zdravého vývoje. 

S koncem roku 2018 došlo z ekonomických důvodů k ukončení poskytování bezplatných grantových programů Spokojená rodina a Mámo, táto, jsem tu taky! Od roku 2019 tedy poskytujeme již jen hrazené terapeutické služby. Nastavením výše jejich cen se však nadále snažíme dostát našemu poslání usilovat o dostupnost terapeutických a poradenských služeb pro rodiny s dětmi, zejména těm, které si z finančních důvodů nemohou dovolit v Praze běžně nabízené komerční služby.