Kdo jsme?

Společnost transformovaná z občanského sdružení Člověk člověku nabízí:

 • péči o rodiny
 • osobní růst
 • prevenci sociálně rizikových jevů
 • vzdělávání

IČ 693 469 17

KONTAKTY

Napište nám

 

Aktuality

Provoz v období karantény

Vzhledem k současným preventivním opatřením vůči COVID-19 terapeutky Triadis, o. p. s. až do odvolání poskytují terapeutické konzultace pouze po telefonu, a to po předchozí domluvě. 

Mgr. Iva Rainerová – tel. 775 114 655

Mgr. Pavlína Schejbalová – tel. 732 581 750

Děkujeme za pochopení. 

Terapeutky Triadis, o. p. s. nyní najdete na nové adrese!

Mgr. Iva Rainerová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

Mgr. Pavlína Schejbalová - Centrum R.M.A., Dukelských hrdinů 17, Praha 7

 

 

Stěhování Triadis, o. p. s.

Triadis o.p.s. k 31. 3. 2019 ukončil svoji činnost na adrese Děkanská vinice I č. 16.  Sídlo Triadis, o. p. s. (korespondenční adresa) je od 1. 4. 2019 na adrese Krkonošská 1557/8, 120 00 Praha 2Terapie však probíhají v prostorách Centra R.M.A., Dukelských hrdinů 17Praha 7.  

 

Dohoda o poskytování služeb

 1.  

  Terapeuti v Triadis, o. p. s. , poskytují terapie za těchto podmínek:

    

  1. Terapeuti v  Triadis, o. p. s. jsou povinni zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž přijdou v souvislosti s výkonem terapie do styku.  Výjimky z tohoto pravidla určuje zákon (např. supervize).

   

  2. Na sjednanou terapii je třeba přijít včas. V případě, že zpoždění přesáhne 15 minut, terapeut má právo terapii zrušit. Pokud klient v dohodnutém termínu nemůže přijít, je povinen tuto skutečnost sdělit terapeutovi nejpozději 24 hodin před termínem. Pokud tak neučiní, hradí propadlou terapii v plné výši. Pokud terapii ruší terapeut, např. pro nemoc, oznámí to dle možností předem, a zároveň klientovi nabídne možnost sjednání náhradního termínu v nejbližší možné době.

   

  3. Další osoby (rodinní příslušníci) mohou být k terapii přizváni pouze po dohodě s klientem a terapeutem.

   

  4. Přístup k údajům, které klient poskytuje, má pouze terapeut a ředitelka společnosti. Údaje jsou chráněny před přístupem neoprávněných osob. V zákonné lhůtě jsou údaje skartovány.

   

  5. Pracovníci Triadis, o. p. s. se řídí Etickým kodexem, Listinou práv a svobod, Úmluvou o právech dítěte a Ústavou ČR. Všichni jsou povinni zachovávat důstojnost klientů a terapii poskytují s respektem k etnickému původu klientů, jejich věku, sexuální orientaci, sociálnímu zařazení a náboženskému přesvědčení.

   

  6. Terapie s nezletilým klientem je podmíněna souhlasem alespoň jednoho jeho zákonného zástupce.

   

  7. Terapie trvá 50 minut a podle okolností může být kratší nebo delší. Počet a frekvenci terapií stanoví terapeut po dohodě s klientem.

   

  8. Terapeut má právo nerealizovat terapii nebo předčasně ukončit dohodu s klientem v případě, když se klient dostaví na terapii pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, chová se agresivně nebo vykazuje diskriminační jednání, nedodržuje ústní dohody a termíny, nebo ze setkání odejde bez uvedení důvodu.

   

  9. Terapeut může odmítnout nebo ukončit terapii, pokud klientovi nemůže pomoci a může doporučit jiného odborníka.

   

  10. Klient/ka může spolupráci s Triadis, o.p.s. ukončit nebo přerušit kdykoli bez udání důvodů.